FILOZOFIE

Vybudovat sportovní areál, jednotlivá sportoviště a jejich technické zázemí pro komplexní využití v rámci sportovních a kulturních akcí. Zajistit všestranné sportovní vyžití pro všechny věkové kategorie s důrazem na fotbalovou výuku mládeže. Intenzivně a důsledně pracovat s dětmi od nejútlejšího věku a produkovat mladé fotbalové naděje, do celého tohoto organismu začlenit jejich rodiče. Na základě všech těchto atributů poskytovat kvalitní služby v oblasti sportovního a kulturního vyžití. Hlavní sportovní náplní TJ byl a je fotbal, i když v minulosti pod naší organizací působily i jiné sportovní činnosti jako například oddíl turistiky nebo organizované cvičení žen a jiné. Fotbal je a do budoucna bude hlavní náplní našeho klubu.Vždy jsme se snažili podporovat tento sport a motivovat k němu převážně děti a mládež. Výsledkem je, že řada námi vychovaných hráčů nachází uplatnění v klubech hrající vysoké fotbalové soutěže. Toto nás v roce 2008 vedlo k vytvoření nové koncepce fotbalového oddílu se zaměřením převážně na fotbalovou mládež. V důsledku této koncepce došlo ke zřízení fotbalové Školičky pro předškolní děti. Všechna družstva mládeže mají kvalifikované licencované trenérské týmy. Používáme kvalitní tréninkové pomůcky a technické zázemí. V tréninkových jednotkách je kladen důraz na všestranný rozvoj malého fotbalisty. Na jeho fyzický, technický i mentální rozvoj směřovaný k postupnému fotbalovému růstu.PROJEKTY A INVESTICE


2010 - Sklad zemědělských potřeb a strojního vybavení
2009 - Dětské centrum „Broučci“
2009 - Dětské sportovního hřiště
2009 - Rekonstrukce kotelny na provozní zázemí klubu
2009 - Rekonstrukce SportKlubu
2008 - Rekonstrukce „starých“ kabin a okolí
2008 - Oplocení sportovního areálu
2007 - Automatický závlahový systém hrací plochy
2007 - Víceúčelové hřiště s umělým povrchem

1988 - Kotelna
1985 - Prádelna a sušárna
1983 - Krytá tribuna
1982 - Provozní budova „nových“ kabin
1976 - Osvětlení víceúčelové asfaltové plochy a hrací plochy fotbalového hřiště
1975 - Víceúčelová asfaltová plocha určená k hraní tenisu, nohejbalu, basketbalu a jiný sportů
1960 - Budova „starých“ kabinHISTORIE A SOUČASNOST

Do roku 1990

Historie organizované sportovní činnosti v naší obci sahá již do období mezi dvěma světovými válkami. Ta novodobá, kterou se začala psát éra úspěchů převážně ve fotbale, se datuje od roku 1956, kdy se ještě tehdejší Tělovýchovná jednota Sokol Moravský Žižkov začlenila do soutěží Okresního fotbalového svazu Břeclav. K několika málo fotbalovým nadšencům se v průběhu let postupně přidávali další a další až do dnešní doby, kdy se počet členů Tělovýchovné jednoty dlouhodobě pohybuje okolo dvou set. Postupně tito sportovci vytvořili první technické zázemí důležité ke své činnosti. Zbudovali původní šatny, které dnes slouží zcela k jiným účelům než pro které byly určeny. Pustili se do úpravy a zatravnění hrací plochy, na kterou jsme dnes všichni právem hrdi. Zatímco se v řadě jiných obcích ještě dlouhá léta hrávalo na površích, které ani zdaleka nepřipomínaly fotbalové hřiště, u nás se fotbalová utkání hrála na pečlivě pěstěném trávníku. Postupem doby se přidávalo další technické vybavení do prostor sportovního areálu jako třeba v roce 1975 víceúčelová asfaltová plocha, určená k hraní tenisu, nohejbalu, basketbalu a jiný sportů. Následně o rok později její osvětlení a osvětlení hrací plochy fotbalového hřiště v hodnotě 25.000 korun. Přestože toto zařízení už něco pamatuje, je nenahraditelnou pomůckou i v dnešní době a to nejen při pořádání různých kulturních akcí, ale i při trénincích fotbalových družstev. V osmdesátých letech se v budování technického zázemí pokračovalo. V červnu 1982 byly uvedeny do provozu nové prostorné šatny pro čtyři mužstva a rozhodčí, doplněné v 1. patře o dvě klubovny a velkokapacitní sál, který dlouhá léta využívala jak Základní škola k výuce tělocviku, tak ženy ke svému pravidelnému cvičení. V době Spartakiády se zde připravovalo několik desítek cvičenců všech věkových kategorií. V roce 1985 byla k této budově připojena prádelna a sušárna. Ke konci osmdesátých let se přistavěl objekt plynové kotelny, jenž si musel na své dokončení počkat dalších 20 let. Hlavním důvodem bylo upuštění od stavby tělocvičny, která měla být připojena na stávající provozní budovu. Z venkovního vybavení nelze nezmínit krytou ocelovou tribunu v hodnotě 90.000 korun, jenž byla uvedena do provozu v roce 1983 a do dnešních let bezvadně slouží. Koncem osmdesátých let se veškeré budování areálu zastavilo, příčinou byla změna politického systému a následné krácení finančních prostředků směřujících na podporu sportu a sportovišť. Důležitou informací je, že výše zmiňované úspěchy jsou výsledkem několika desítek tisíc brigádnických hodin, které odpracovali členové Tělovýchovné jednoty ve svém volném čase.

Po roce 1990

Tato doba přinesla změny nejen v politickém a ekonomickém systému naší země, ale i v oblasti sportu a převážně pak v množství finančních prostředků směřujících tímto směrem. Tok financí ze strany státu byl výrazně omezen a upraven, a to mělo za následek, že se na dlouhá léta upustilo od realizací finančně náročných projektů, úsilí a čas se věnoval převážně práci ve sportu. Toto trvalo až do počátku nového tisíciletí.

Po roce 2000

Začátek nového tisíciletí byl ve znamení transformace majetku ČSTV. Následným převodem majetku na naši TJ bylo docíleno toho, že veškerý nemovitý i movitý majetek je od té doby výhradně majetkem naší organizace. Toto bylo doprovázeno i změnou názvu naší organizace, kdy z Tělovýchovné jednoty Sokol Moravský Žižkov vznikla po vypuštění slova„Sokol“ nově Tělovýchovná jednota Moravský Žižkov a v roce 2007 byla upravena právní forma na občanské sdružení. K budování dalších sportovišť a technického zázemí jsme se vrátily až po roce 2005, kdy se ve velké míře začaly uplatňovat granty vypisované ČSTV a privátními korporacemi. Velkým úspěchem je vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem v hodnotě bezmála 1,6 milionu korun určeného k hraní tenisu, malé kopané, nohejbalu a dalších sportů. Toto sportoviště si našlo velké množství uživatelů nejen z naší obce. V zimním období je pak hojně využíváno k tréninkům fotbalového oddílu, základní školou a mateřskou školou. S výstavbou se začalo v létě 2007 a dílo bylo uvedeno do provozu v dubnu 2008. V červenci roku 2007 byl uveden do provozu automatický závlahový systém fotbalového hřiště. Dále pak na podzim roku 2008 bylo zbudováno oplocení sportovního areálu v hodnotě 0,9 milionu korun, ke kterému nás vedlo neustálé poškozování a znečisťování areálu některou mládeží a v neposlední řadě záměr vybudovat dětské sportovní hřiště. Přestože se o tomto projektu uvažovalo již v roce 1985, podařil se zrealizovat až o 23 let později. Dalším projektem byla v průběhu let 2008 a 2009 rekonstrukce objektu starých kabin a okolního prostranství. Na budově byla opravena střecha, rekonstruovány rozvody energie, vybudováno sociální zařízení a zrekonstruována Sport Klub s technický zázemím. Budova byla opatřena novou fasádou a prostranství před ní vydlážděno zámkovou dlažbou. V průběhu srpna 2009 byla po 20 letech dokončena budova kotelny, která je využívána jako technické zázemí fotbalového oddílu. V červenci 2009 bylo vybudováno dětského sportovního hřiště, na které nám v rámci grantu Energie z přírody přispěly Moravské naftové doly Hodonín a obec Moravský Žižkov. Od listopadu téhož roku začalo svůj provoz Dětské centrum „Broučci“, na jehož zprovoznění se podílela parta skvělých maminek, které pro své ratolesti upravily a vyzdobily prostory dřívějšího skladu a sálu v 1. patře provozní budovy a vytvořily zde skvělé zázemí pro další sportovní vyžití. Na podzim 2010 byl zrealizován projek skladu zemědělského a strojního vybavení pro údržbu sportovního areálu.